Община Троян обявява конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян

  Четвъртък, 21 Ноември 2019 14:49

   

  ОБЯВЛЕНИЕ


  На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.9 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им и чл.21 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед №1546/18.11.2019 г. на кмета на община Троян, Община Троян

   

  ОБЯВЯВА

   

  Конкурс за възлагане управлението на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години при следните условия:


  I. Изисквания към кандидатите:

  1. да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  2. да са завършили висше инженерно, икономическо или юридическо образование, с образователно-квалификационна степен "магистър";
  3. да притежават най-малко пет години професионален опит на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност - предоставяне на комунални услуги, или най-малко пет години трудов стаж във ВиК оператор, от които две години на ръководна позиция;
  4. да не са поставени под запрещение;
  5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  6. да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността Управител на публично предприятие;
  7. да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
  8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
  9. да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление (ОбС – Троян) и контрол на същото публично предприятие;
  10. да не са заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
  11. да не са извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
  12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
  13. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

  Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

   

  II. Необходими документи:

  1. Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №1;
  2. Декларация по образец – Приложение № 2;
  3. Автобиография (европейски формат);
  4. Копия от документи за завършено висше образование,  придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
  5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
  6. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
  7. Свидетелство за съдимост;
  8. Бизнес програма за развитие и дейността на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян, за тригодишен период и всяка година поотделно, съдържаща конкретни икономически показатели, чието изпълнение следва да се осигури, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, финансови задължения, инвестиции и др.; разработка за организационната и управленска структура и численост на дружеството.

  Програмата се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.


  III. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
  2. Представяне на бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период;
  3. Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по представената бизнес програма, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи, в качеството им на ВиК оператори, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

   

  IV. Място и срок за подаване на документи:

  Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т.II, да се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 17.00 часа на 23.12.2019 г. в информационния център на Община Троян;

   

  V. Място и срок за получаване на информация:

  Образците на заявлението за участие в конкурса и декларацията, както и  документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланса и отчет за приходите и разходите за 2018 г. и за отчетните тримесечия на 2019 г. да се предоставят до 16.00 часа на 20.12.2019 г., в стая №24б в общинската администрация.

   

  VI. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

  Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Троян – III етаж в следния ред:

  1. На 07.01.2020 г. от 09,00 часа - проверка на съответствието на представените документи;
  2. На 08.01.2020 г. от 09,00 часа - представяне на бизнес програмите за развитието и дейността на дружеството и събеседване с кандидатите.  ДОНКА МИХАЙЛОВА
  Кмет на Община Троян

  © 2022 Камен Спасовски - официален сайт